Home

Mask Group 3

น้ำตาลโตนด 100%
100% Palmyra Sugar

เป็นเวลามากกว่าหลายร้อยปีที่ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถส่งต่อวิถีชีวิตและกระบวนการผลิตจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงความเฉลียวฉลาดที่สามารถนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรรูปจนนำมาซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลโตนดในปัจจุบันด้วยกรรมวิธีที่ปราศจากสารเคมี ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ

It has been more than hundred years that the local tradition— palmyra sugar, has been handed from generations to generations. From the innovating and combining the mixture to producing the palmyra sugar, every process we make is all non-chemical, natural and organic in order to serve the nutritious and healthful processed product. 

ทำไมต้องตาลสยาม

ปัจจุบันมีน้ำตาลให้เลือกหลายชนิด ทั้งน้ำตาลทรายจากอ้อย น้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลโตนด แต่ที่ถูกใจผู้บริโภคมากที่สุดก็คือ น้ำตาลโตนด นั่นเพราะมีกลิ่นหอมหวาน มีรสจากธรรมชาติที่แท้จริง ถ้าใครเคยดื่มน้ำตาลสด เชื่อว่าต้องประทับใจรสชาติอย่างไม่รู้ลืม “น้ำตาลโตนด” ยังถูกใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยหลายชนิด ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน แต่ในการเลือกซื้อนั้น จะมั่นใจได้อย่างไรว่าได้น้ำตาลโตนดแท้จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ จะทำให้คุณตัดสินใจได้ว่า ทำไมต้องเลือกน้ำตาลโตนดของตาลสยาม

Why TANSIAM?

There are many kinds of sugar presented in the recent days: sugarcane, coconut sugar and Palmyra sugar, but Palmyra sugar is quite remarkable as it has fragrant smell and naturally tasteful. We wholeheartedly believe that if you have tried once, you will never be disappointed at all. In addition, even though the sugar has always been familiar as one of the ingredients in Thai food and desserts, there could be some pinch of thought questioning whether which product should be bought. Here are the reasons.

น้ำตาลโตนดของ ตาลสยาม เป็นน้ำตาลที่ได้จากต้นตาลโดยตรง เก็บด้วยวิธีตามภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่โบราณ หรือเรียกว่าเป็นน้ำตาลแบบโฮมเมด (Homemade) จึงมีความเป็นธรรมชาติสูง จัดว่าเป็นอาหารออร์แกนิก (Organic food) ซึ่งเป็นความนิยมของการบริโภคอาหารในปัจจุบันที่ต้องการอาหารที่มาจากธรรมชาติ ไร้การเติมแต่งด้วยสารเคมี อีกทั้งต้นตาลมีความทนต่อสภาวะแวดล้อมสูง จึงปราศจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชใด ๆ เมื่อได้น้ำตาลจากงวงตาลแล้ว ทุกเช้าจะนำวัตถุดิบที่ได้มาเคี่ยวทันที โดยไม่มีการใส่สารเพิ่มความหวาน ไร้สารฟอกขาว และไร้น้ำตาลชนิดอื่นเจือปน เพื่อให้ได้น้ำตาลโตนดผงแท้ 100% สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจรักสุขภาพ

TANSIAM serves you the product of the original, right from the local to your hands, and can be called ‘homemade’; hence, the product is 100% organic without any ingredients added. Moreover, the tree itself is very high and strong, so we do not need the insecticide. Fresh, organic and nutritious would be all the words we use to describe our product.

ซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่ดีและเหมาะสมมากที่สุดในประเทศไทย จากการสำรวจและศึกษาโดยคุณเอี่ยม  พิพัฒน์ชูเกียรติ พบว่าในจังหวัดเพชรบุรี มีต้นตาลโตนดที่มีคุณภาพที่จะนำน้ำตาลโตนดมาผลิตเป็นน้ำตาลโตนดผงแท้ 100%  โดยเราได้เลือกต้นตาลที่มีความสมบูรณ์และมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน คือ 12 ปี ขึ้นไป เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารทั้งเกลือแร่และวิตามินที่ครบถ้วน โดยมีช่วงเวลาเก็บน้ำตาลระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม เท่านั้น

As being one of the agricultural areas, Petchburi is the most suitable place to produce as Mr. Aiem Pipatchukiat has researched. The province is the home of the trees which will serve us the pure and rich sugar. The trees we use are all older than 12 year olds in order that they have the nutritions we require, and the picking process will last 5 months only from January to May.

เริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำตาลจากต้นตาล เราได้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของผลผลิต และคงรักษาความสมบูรณ์ของต้นตาลไว้ โดยมีปณิธานว่าจะต้องไม่เป็นการทำร้ายธรรมชาติ ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น กระทะและไม้กระแทก ปลอดภัยจากสารตะกั่ว

To begin with the picking process, we provide the most practical tools and have never neglected the productivity of every single production. We have an aim to conserve the ways of tradition and will never be harmful to the nature. Each of our tools is also hygienic such as the pan and the stick; they are all lead-free.

ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food) ซึ่งจะแปรรูปน้ำตาลโตนดเป็น น้ำตาลโตนดผง ของ ตาลสยาม ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกในทุกครัวเรือน

We have the certificate from FDA (Food and Drug Administration), and we meet the standard of the Halal food; consequently, our processed sugar is adaptable for every family.

ในการปีนต้นตาลนั้นจะทำไม่ได้เลยหากขาดความรู้ความชำนาญที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ตาลสยาม ได้ประกอบธุรกิจพร้อมกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีงาน มีรายได้ ได้พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ รวมถึงมีสวัสดิการด้านอื่น ๆ และการประกันภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตาลสยาม ช่วยส่งเสริมอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน

To climb the tree is impossible without the skill which has been handed from generations to generations. TANSIAM sets up the business and, as well, we do care the local ones and aim to support our workmen not only with the subsidization but also the encouragement by educating and instilling.

สินค้าจากตาลสยาม
Our Products

น้ำตาลโตนดแท้ 100%
(แบบกระปุก)

100% Pure Palmyra Sugar
(Jar)

ขนาด L / Large
(กระปุก / Jar 350 g.)

385 บาท / THB

ขนาด M / Medium
(กระปุก / Jar 250 g.)

295 บาท / THB

ขนาด S / Small
(กระปุก / Jar 150 g.)

185 บาท / THB

สินค้าจากตาลสยาม
Our Products

น้ำตาลโตนดแท้ 100%
(แบบซองซิปล็อค)

100% Pure Palmyra Sugar
(Zip lock)

ขนาด S / Small
(ซิปล็อค / Zip lock 150 g.)

165 บาท / THB

ขนาด M / Medium
(ซิปล็อค / Zip lock 350 g.)

365 บาท / THB

น้ำตาลโตนดแท้ 100%
(แบบกล่องพกพา)

100% Pure Palmyra Sugar
(Travel size box)

12 ซองเล็ก / 12 Sachets
(ซองละ 5 g. / sachet)

125 บาท / THB

ช่องทางจัดจำหน่าย
Available locations

ซุเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
Supermarkets

สั่งซื้อออนไลน์
Online Purchase

ใบรับรองมาตรฐาน
Standard Certification

ติดต่อเรา
Contact Us

โทรฯ / Call 081 772 7777
หรือติดต่อผ่านอีเมลด้วยผ่านฟอร์ม
Or use the provided email form


    ©2019 TANSIAM All rights reserved